Zasady ogólne

Regulamin Szkolnego Budżetu Obywatelskiego 2024

§ 1. Wprowadzenie
1. Szkolny Budżet Obywatelski na 2024 rok, zwany dalej „SBO 2024”, jest przedsięwzięciem mającym na celu zaangażowanie uczniów w proces zarządzania Miastem, edukację oraz pobudzenie ich aktywności obywatelskiej.
SBO 2024 ma charakter partycypacyjny, daje uczniom szkół zlokalizowanych na terenie miasta Mrągowo możliwość składania propozycji zadań, które mogą być sfinansowane z budżetu Miasta, a także możliwość wyrażenia opinii uczniów na temat zgłoszonych projektów.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia SBO 2024.
3. Budżet SBO 2024 to 40 000 zł, w tym maksymalnie 5000 zł na jedno zadanie.
§ 2. Organizator 
1.    Organizatorem Szkolnego Budżetu Obywatelskiego jest Gmina Miasto Mrągowo z siedzibą w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A,11-700 Mrągowo (zwana dalej „Organizatorem”). 
2.    Wszelkie zapytania związane z SBO 2024 należy kierować do Referatu Promocji i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Mrągowie, pod numerem telefonu 89 544 40 92 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej d.brodzik@mragowo.um.gov.pl. 

§ 3. Uczestnictwo w SBO 2024

1.    Warunkiem udziału szkoły w Szkolnym Budżecie Obywatelskim 2024 jest deklaracja chęci udziału na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do Regulaminu. 
2.    Formularz jest potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją regulaminu SBO 2024 oraz deklaracją wsparcia SZK w działach na rzecz szkoły. Za pomocą jego ustalony również zostanie skład Szkolnych Zespołów Koordynujących. 
3.    Wypełniony i podpisany przez dyrektora szkoły formularz należy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Mrągowie ul. Królewiecka 60A w terminie do  31 sierpnia 2023 do godziny 15.30.  

§ 4. Zasady ogólne
1.     Szkolny Budżet Obywatelski 2024 jest organizowany w roku szkolnym 2023/2024 w szkołach zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Mrągowo, tj.:
a.    Zespół Szkół Specjalnych,
b.    Szkoła Podstawowa nr 4 im. gen. S. Grota- Roweckiego,
c.    Zespół Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły,
d.    Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika ul. Mikołaja Kopernika 2C,
e.    Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika ul. Mikołaja Kopernika 2,
f.    Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika ul. Bohaterów Warszawy,
g.    Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
h.    I Liceum Ogólnokształcące im. Obrońców Westerplatte.

2.   W SBO 2024 na realizację zwycięskich projektów zabezpieczonych jest 40 000 zł pochodzących z budżetu Gminy Miasta Mrągowo.
3.  SBO 2024 zarządzają Szkolne Zespoły Koordynujące zwane dalej SZK składające się z co najmniej jednego przedstawiciela: grona pedagogicznego, rodziców uczniów oraz uczniów z każdej placówki biorącej udział w SBO.
4.  Nad pracą SZK czuwa koordynatorka SBO (pracowniczka Referatu Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Mrągowie), która również dba o prawidłowy przebieg SBO 2024, wspiera pracę SZK. 
 5.  SBO przebiega zgodnie z harmonogramem, który znajduje się w załączniku nr 1 niniejszego regulaminu.


§ 5. Powołanie i rola Szkolnego Zespołu Koordynującego
1.    W celu przeprowadzenia na terenie Miasta Mrągowo Szkolnego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok powołuje się Szkolne Zespoły Koordynujące zwane w dalszej części SZK lub Zespołami. 
2.    Zadaniem Zespołów jest dbanie o prawidłowy przebieg wdrażania procedur SBO, zgodnie z niniejszymi zasadami, w tym w szczególności:
1)    promowanie idei Budżetu Obywatelskiego,
2)    koordynowanie przebiegu akcji informacyjno-edukacyjnej i pomoc uczniom w kwestiach związanych z SBO,
3)    ustalenie terminarza spotkań z uczniami,
4)    weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym zgłoszonych zadań do SBO we współpracy z pracownikami Urzędu Miejskiego w Mrągowie,
5)    informowanie uczniów o pozytywnie i negatywnie zweryfikowanych projektach oraz o powodach odrzucenia projektów,
6)    czuwanie nad prawidłowością przebiegu głosowania,
7)    ogłoszenie wyników głosowania,
8)    prowadzenie monitoringu realizacji projektów
9)    kontakt z koordynatorką SBO (pracowniczką Referatu Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Mrągowie),
10)    ewaluacja procesu wdrażania SBO.

3.    Zespoły koordynujące składają się z co najmniej jednego reprezentanta: grona pedagogicznego, rodziców uczniów oraz uczniów z każdej placówki biorącej udział w SBO.
4.    Członkowie Zespołu nie mogą składać projektów do SBO, ze względu na zachowanie bezstronności podczas ich weryfikacji.
5.    Członkowie Zespołu wykonują swoje prace na rzecz Zespołu nieodpłatnie.
6.    Decyzje Zespołu zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę członków Zespołu uczestniczących w posiedzeniu

§ 6.  Pisanie i składanie projektów
1.    Uczniowie szkół wymienionych w § 2 ust.1 niniejszego regulaminu mogą składać następujące typy projektów: zakupy (wyposażenie przestrzeni na terenie szkoły, która służy uczniom), wydarzenia i inicjatywy (np. działania na rzecz mieszkańców Miasta Mrągowa, warsztaty, pokazy talentów itd.).
2.    Projekty muszą być zgodne z prawem i dotyczyć zadań w ramach zadań własnych Gminy Miasta Mrągowo, zwanej w dalszej części Miastem wynikających z art.7 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, na terenach będących własnością Miasta.
3.    Projekty muszą być realizowane na terenie szkoły a w przypadku wydarzenia bądź inicjatywy na rzecz mieszkańców Mrągowa - na terenie Miasta.
4.    Każda szkoła musi złożyć co najmniej dwa projekty, żeby głosowanie mogło się odbyć.
5.    Projekty muszą obejmować całość kosztów związanych z ich realizacją.
6.    Koszty powinny być zweryfikowane przez SZK.
7.    Pomysłodawcami oraz autorami projektów są uczniowie. 
8.    Projekty muszą być możliwe do zrealizowania w terminie do maja 2024 roku.
9.    Efekty projektów muszą być ogólnodostępne, powinna móc z nich korzystać cała społeczność szkolna oraz docelowe grupy mieszkańców Mrągowa (określone założeniami projektu).
10.    W ramach SBO minimalna kwota na pojedynczy projekt to 2600 zł, a maksymalna kwota na pojedynczy projekt to 5 000 zł. 
11.    Projekty składać mogą wszyscy uczniowie i uczennice placówek wymienionych w § 2 ust. 1 niniejszego regulaminu. 
12.    Projekty można składać: 
a)    Indywidualnie,
b)    Grupowo.
13.    Jedna osoba/grupa może zgłosić dowolną liczbę projektów.
14.    Do projektu trzeba dołączyć listę poparcia, która znajduje się w załączniku nr 3 Regulaminu podpisaną przez co najmniej 10 uczniów i uczennic.
15.    Na liście poparcia nie mogą podpisać się osoby składające dany projekt oraz nauczyciele.
16.    Jedna osoba może poprzeć dowolną liczbę projektów.
17.    Projekty należy składać:
a)    w wersji papierowej na wzorze, który znajduje się w załączniku nr 2 Regulaminu, dostępnym w sekretariacie szkoły oraz do pobrania w MODULE,
b)    za pomocą MODUŁU SBO.


 § 7. Weryfikacja projektów
1.    Projekty weryfikują członkowie SZK i inne osoby przez nich wyznaczone. Projekty zweryfikowane przez SZK zostaną przekazane do zatwierdzenia koordynatorce SBO 2024.
2.    Projekty są sprawdzane pod kątem poprawności i zgodności z regulaminem, a także trafności oszacowania kosztów ujętych w projekcie.
3.    Jeśli projekt zawiera niejasności, błędy lub braki uniemożliwiające jego realizację, koordynatorka SBO przekazuje za pośrednictwem modułu bądź na e-mail (w przypadku projektu złożonego w wersji papierowej) członka SZK zwracając go do poprawy, dając wskazówkę, co należy zmienić.
4.    Jeśli projekty ze sobą kolidują, bo dotyczą podobnej sprawy lub miejsca, członkowie SZK zwracają je autorom, dając wskazówkę, co należy zrobić, aby uniknąć kolizji.
5.    Czas na poprawę projektu wynosi 5 dni. Niepoprawione projekty nie są dalej rozpatrywane.
6.    Projekty, które zawierają treści powszechnie uznawane za obraźliwe, które dyskryminują osobę lub grupę lub mogą być odebrane jako społecznie naganne, nie są rozpatrywane.
7.    Autorzy odrzuconych projektów mają prawo do odwołania się od wyników weryfikacji SZK w ciągu 14 dni od dnia poinformowania przez SZK. Ponownej weryfikacji projektu dokonuje koordynatorka SBO. Od tej weryfikacji nie ma już odwołania.
8.    Wyniki weryfikacji, w tym przede wszystkim listę projektów dopuszczonych do etapu wyboru zatwierdza SZK i koordynatorka SBO w ciągu 14 dni od dnia poinformowania przez SZK. Koordynatorka SBO publikuje listę projektów dopuszczonych do etapu wyboru.


§ 8. Promocja projektów
1.    Projekty, które przeszły do etapu wyboru, można promować wśród społeczności szkolnej np. za pomocą plakatów i ulotek itp.
2.    SZK określa miejsca na terenie szkoły, w których można wieszać plakaty i zostawiać ulotki.


 § 9. Wybór projektów
1.    Wybór projektów odbywa się w drodze głosowania.
2.    Prawo udziału w głosowaniu ma każdy uczeń szkoły podstawowej i średniej z gminy miasta Mrągowa. 
3.    Głosować można na jeden projekt.
4.    Każdemu uczniowi przysługuje tylko jeden głos w postaci unikalnego kodu przypisanego do jego klasy.
5.    Uczeń nie może dostać od nauczyciela więcej niż jednego kodu.
6.    Głosowanie jest tajne.
7.    Koordynatorka SBO 2024 czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz weryfikuje poprawnie oddane głosy.
8.    Decyzja Organizatora w sprawach nieujętych w Regulaminie jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
9.    Głosowanie odbywa się za pomocą:
a)    formularza papierowego,
b)    za pomocą MODUŁU. 

§ 10.  Ogłoszenie wyników i realizacja projektów

1.    Do realizacji przechodzą wszystkie projekty, które dostaną największą liczbę głosów, a ich budżet mieści się w kwocie określonej w § 3 ust. 7.
2.    Koordynatorka SBO publikuje wyniki wraz z podaniem informacji o liczbie uzyskanych głosów, a następnie czuwa nad terminową realizacją zwycięskich projektów.


§ 11. Zmiany regulaminu
W uzasadnionych przypadkach SZK w porozumieniu z koordynatorką SBO może zaproponować zmiany regulaminu, niezwłocznie informując o tym Burmistrza Miasta Mrągowa oraz społeczność szkolną.


§ 12. Dobrowolność
Udział w każdym etapie SBO jest dobrowolny i nie wiąże się z gratyfikacją za składanie projektów, udział w głosowaniu itp.