Regulamin serwisu

Regulamin serwisu mragowo.budzetobywatelski.com

Regulamin określa prawa i obowiązki stron usługi świadczonej elektronicznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej.

Opracowanie Regulaminu jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2020 r. poz. 344)

Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy z Administratorem na warunkach określonych w Regulaminie.

Spis treści

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 1. Definicje
  Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:
  • Regulamin – niniejszy dokument;
  • Administrator – Gmina Miasto Mrągowo, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A, NIP 742 20 76 940, e-mail: sekretariat@mragowo.um.gov.pl , tel. +48 741 90 00;
  • Strona internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.mragowo.pl/ ;
  • Użytkownik – osoba korzystająca ze Strony internetowej;
  • Urządzenie końcowe Użytkownika – telekomunikacyjne urządzenie końcowe zdefiniowane w art. 2 pkt 32 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2019 poz. 2460) wykorzystywane przez Użytkownika;
  • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Stroną internetową; Pliki cookies zawierają m.in. adres Strony internetowej i czas przechowywania ich na Urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Charakter prawny Strony internetowej:
  • Strona internetowa jest prowadzona przez Administratora i stanowi jego własność;
  • Strona internetowa ma charakter informacyjny i promocyjny Administratora.

Rozdział 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługi oferowane przez Administratora za pośrednictwem Strony internetowej polegają na:
  • umożliwieniu bezpłatnego dostępu do materiałów zgromadzonych w związku z funkcjonowaniem Strony internetowej;
  • możliwość wypełniania, osadzonych na Stronie internetowej, formularzy internetowych do realizacji celów w nich określonych.

Rozdział 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Do korzystania ze Strony internetowej niezbędne jest:
  • urządzenie posiadające dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną i aktualną wersją przeglądarki internetowej z odpowiednio ustawioną opcją obsługi Plików cookies;
  • aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail) w przypadku korzystania z niektórych formularzy internetowych.
 2. Na Urządzeniu końcowym Użytkownika Strona internetowa zamieszcza Pliki cookies.
 3. Podmiotem uzyskującym dostęp do Plików cookies jest Administrator. Pliki cookies mogą być wykorzystywane przez podmioty trzecie współpracujące z Administratorem.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości Strony internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymanie sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Strony internetowej ponownie dokonywać logowania.
 5. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania Plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie internetowej.
 6. Załącznikiem do Regulaminu jest dokument pt. „Dodatkowe informacje o Plikach cookies”.
 7. Zagrożenia związane ze świadczeniem usług i zabezpieczenia danych:
  • stosowane przez Administratora systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych;
  • Użytkownik powinien być jednak świadomy, że korzystanie z usług świadczonych przez Administratora wymaga korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej (Internetu), co wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu.
 8. Usługobiorca ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Rozdział 4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z zawarciem umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Zaprzestanie korzystania ze Strony internetowej oznacza rozwiązanie umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Administrator zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia Strony internetowej, bez podania przyczyn.

Rozdział 5. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy co następuje.

Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Mrągowo, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A, NIP 742 20 76 940, e-mail: sekretariat@mragowo.um.gov.pl , tel. +48 741 90 00; reprezentowana przez Burmistrza Miasta Mrągowo.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się poprzez adres e-maila: iod@warmiainkaso.pl Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez administratora.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. w celu realizacji umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną do czasu rozwiązania umowy;
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO lub art. 9 ust. 2 lit a RODO tj. na podstawie zgody wyrażanej przy konkretnych formularzach internetowych do celów i przez okres w nich określonych;
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora w celu zapewnienia poprawności działania Strony internetowej, przez okres nie dłuższy niż 2 lata od momentu pozyskania danych; przetwarzanie dotyczy adresu IP oraz adresu e-mail (w przypadku możliwości komentowania treści).

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Kategorie danych osobowych obejmują adres IP, adres e-mail oraz inne dane osobowe wymienione każdorazowo przy poszczególnych formularzach internetowych.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Nie będą również przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Podanie danych jest dobrowolne. Nie podanie danych w poszczególnych formularzach internetowych uniemożliwia osiągnięcie celu w nich określonych.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych;
 4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
 7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

Prawa wymienione powyżej (pkt 1-6) można zrealizować poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora): partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, podmioty rozsyłające korespondencję elektroniczną).

Rozdział 6. Prawa autorskie

 1. Treści zamieszczone na Stronie internetowej udostępniane są bezpłatnie. Korzystanie przez Użytkowników z opublikowanych treści, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Administratora. Przy czym oznaczone na Stronie internetowej treści jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Polska.

Rozdział 7. Tryb postępowania reklamacyjnego, zmiany regulaminu

 1. Wszelkie sprawy dotyczące Strony internetowej powinny być przesyłane pod adres: sekretariat@mragowo.um.gov.pl.
 2. Administrator zobowiązuje się usunąć w rozsądnym technicznie terminie nieprawidłowości w działaniu Strony internetowej w przypadku zgłoszenia ich przez Użytkownika.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 4. O treści zmian Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani przez umieszczenie na Stronie internetowej nowego brzmienia Regulaminu.
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym w informacji o jego zmianie.

Rozdział 8. Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.